සින්ටර් Alloy
OEM ෙරොටර්
ලෝහමය සංරචක
0210223144805

TS16949 - අගමැති GREEN logo-වෘත්තීය කුඩු ෙලෝහ OEM කර්මාන්ත ශාලාව

Shijiazhuang Jingshi නව ද්රව්ය විද්යා හා තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත.

අපි ගැන

Shijiazhuang JingShi New Material Science and Technology Co., Ltd was founded since 2014, located in Shijiazhuang, Hebei province, China. The company covers an area of over 10,000 square meters and has a total investment of over 30 million yuan. As the National high-tech enterprises, passed the TS16949/ISO9001 Certification.

අපගේ නිෂ්පාදන

Our Solutions

 • GEAR SERIES

  粉metallurgy is an ideal technology for manufacturing gears because it creates the geometry of the teeth directly in the compacting operation. Powder metallurgy gears of different shapes, sizes and profiles are produced of metals with different alloying grades or stainless steel base , finished with heat treatments (case hardening, carbonitriding, induction hardening, steam treatment) . We can OEM&ODM :spur gear, internal gear, bevel gear, planetary gear, double gear, motor gear, gearbox, drive gear, gear hub, gear ring, oil pump gear etc.
  GEAR SERIES
 • වාහන අමතර කොටස්

  Jingshi are engaged in the manufacture and sale of sintered metal components since 2014, passed TS16949 Certificate. with high accuracy,low cost of powder metallurgy parts and superior performance,the application of powder metallurgy parts in automobiles is becoming more and more widespread. Auto parts: pulley , camshaft parts, oil pump rotor and stator, bushings, clutch hub, auto transmission,chassis parts, drive line parts, car accessories etcs. Welcome to consult with your drawing and samples.
  වාහන අමතර කොටස්
 • Stainless Steel Parts

  Jingshi produce the powder metallurgy stainless steel series parts which have the advantages of close to net shape, high dimensional accuracy, and high material utilization rate to be widely used. With all the property sintered stainless steel parts are be used in various metal precision parts, powder metallurgy gears, oil bearing, machinery, chemical industry, ships, automobiles, instrumentation and other industries. Gears produced by 304 stainless steel powder metallurgy have good non-magnetic, corrosion resistance and comprehensive properties. 316 stainless steel powder metallurgy, the parts produced have corrosion resistance and high temperature resistance, such as: Electro-hydraulic control system parts
  Stainless Steel Parts

why choose powder metallurgy

විශිෂ්ට කුසලතා

සමාගම පිරෙන කුඩු ෙලෝහ නිෂ්පාදන ශිල්පීන්, කුඩු ෙලෝහ ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ට කුසලතා ඇති අතර, දේශීය ඉහළ කුඩු ෙලෝහ රසායනාගාර සමග දීර්ඝ කාලීන සහයෝගය.

අධි-තාක්ෂණික ව්යාපාර

එය පර්යේෂණ, සංවර්ධන, නිෂ්පාදන, කුඩු ෙලෝහ ෙකොටස් විකුණුම් ඒකාබද්ධ පුළුල් අධි-තාක්ෂණික ව්යාපාර වේ. අපගේ සමාගම මූලධර්මය තවත් විවිධත්වය, තවත්, සුපිරි තවත් වෘත්තීය අවධාරනය!

පුවත්

Baidu